អំពីគេហទំព័រ

 

(About This Blog)

គោលបំណងក្នុងការបង្កើតគេហទំព័រនេះឡើង:

Purpose of the blog:

· ធ្វើជាគេហទំព័រគំរូសំរាប់បុគ្គលិកនិងអ្នកសិក្សាមុខជំនាញពត៌មានវិទ្យា អោយចេះបង្កើតគេហទំព័រសំរាប់ខ្លួនឯង និងអាចបង្ហាញអ្នកដ៏ទៃ។
This blog is created as a sample (WordPress) and a guide for IT staffs & learners are able to create their own blog and show to friends or others.

· ចូលរួមផ្តល់នូវបទពិសោធល្អៗ។
Joining & sharing good experiences.

· វាជាស្មារតីចែករំលែក និង​ឆន្ទៈដែលចេញពីទឹកចិត្តកូនខ្មែរពិតៗ។
It is an honesty sharing & willing from Khmer child.

· ផ្តល់នូវការកំសាន្ត និង​ធនធានសំរាប់អ្នកសិក្សាទាំងឡាយ។
For learners, this blog is a good provider of resources & entertainment.

សូមអរគុណ! (Thanks!)

សូមចូលរួមផ្តល់ជាមតិ​​កែលំអ ក៏ដូចជាការផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តសំរាប់ស្ថាបនាគេហទំព័រ នេះអោយកាន់តែសំបូរ​​បែប​តាមរយៈអាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោមៈ
Your command:

សារអេឡិចត្រូនិចៈ harrykdotcom@gmail.com

ឬក៏ ​​​​​​​SkypeID: harrykdotcom

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: